Muzyka filmowa

Muzyka filmowa

Muzyka filmowa jest gatunkiem, po który zazwyczaj nie si?gamy regularnie na co dzie??. Dopiero jak obejrzymy film, w którym ??cie??ka d??wi?kowa nas zachwyci, zaczynam jej s??ucha? niemal bez przerwy. Znacie to uczucie? Je??eli tak, to zach?camy do zapoznania si? z naszym artyku??em - przedstawiamy w nim pokrótce dzieje muzyki filmowej, jej funkcje w filmie i najwi?ksze dzie??a. Udajcie si? wi?c z nami w t? muzyczno-filmow? podró??!

Historia muzyki filmowej

Muzyka filmowa to po prostu ??cie??ka d??wi?kowa stworzona specjalnie dla danego filmu. Twrócy filmowi najcz???ciej si?gaj? po muzyk? wspó??czesn?, troch? rzadziej po styl klasyczny i romantyczny.

O pocz?tkach tego gatunku mo??emy mówi? ju?? w okresie kina niemego, kiedy to w czasie seansu w kinach grana by??a muzyka na ??ywo - zazwyczaj by??o to samo pianino, chocia?? w bardziej ekskluzywnych miejscach zdarza??y si? i ca??e orkiestry. Pó??niej zacz?to puszcza? muzyk? z p??yt gramofonowych, a ostatecznie muzyka na ??ywo zosta??a wyparta przez pojawienie si? filmów z d??wi?kiem.

Od 1934 roku ??cie??ka d??wi?kowa w filmie ma równie?? osobn?, oscarow? kategori?. Obecnie wyró??niamy a?? cztery kategorie zwi?zane z d??wi?kiem: najlepsza pioseka, najlepsza muzyka, najlepszy dzwi?k oraz najlepszy monta?? dzwi?ku. Z sam? muzyk? stricte zwi?zane s? dwie pierwsze. Tegorocznym laureatem Oscara za najlepsz? piosenk? zosta??o "Shallow" z filmu "Narodziny Gwiazdy", a statuetk? za najlepsz? muzyk? w filmie otrzyma?? Ludwig Göransson za "Czarn? Panter?". 

Rola muzyki w filmie

Piosenki w filmie mog? pe??ni? przeró??ne funkcje - wszystko tak naprawd? zale??y od gatunku filmu i jego tematyki. Dzi?ki muzyce twórcy mog? lepiej odda? klimat danego miasta, pa??stwa czy okresu historycznego. Cz?sto s??u??y te?? ona pokazaniu emocji bohaterów i, tym samym, wprowadzeniu widza w nastrój konkretnej sytuacji. Muzyka podkre??la rytm zdarze??, spowalnia albo przy??piesza akcj?. Mo??e stanowi? przeciwwag? dla warstwy wizualnej, kontrastowa? z ni? czy j? uzupe??nia?. Gdy ca??y film opowiada o muzyce, to staje si? ona osobnym bohaterem i g??ówn? osi? fabu??y.

Najlepsze ??cie??ki d??wi?kowe

Jako, ??e muzyka w filmie mo??e pe??ni? tyle ró??nych ról i jej znaczenie w kontek??cie ca??ego dzie??a filmowego bywa odmienne. Zdarza si?, ??e filmowe majstersztyki maj? równie imponuj?c? ??cie??k? d??wi?kow?, a innym razem muzyka jest lepsza od samego, niezbyt interesuj?cego filmu.

S? jednak filmy, których ??cie??ka d??wi?kowa zostanie zapami?tana na zawsze i wszyscy j? kojarz? oraz uwielbiaj?. Takie dzie??a z niew?tpliwie wybitn? muzyk? to:

1. “Pulp fiction”

2. “Król lew”

3. “W??adca pier??cieni”

4. “Whiplash”

5. “Harry Potter”

6. “Begin again”

7. “La La Land”

8. “Narodziny gwiazdy”

10. “Absolwent”

11. “Pulp fiction”

12. “Ró??owa pantera”

13. “Titanic”

14. “Piraci z Karaibów”

15. “Amelia”

Nie ma, co si? dziwi?, ??e z tak dobr? muzyka, wszystkie te filmy sta??y si? hitami. S??usznie zauwa??y?? Jimmy Page, ??e “Muzyka to najlepszy j?zyk do poruszenia serc ludzi na ca??ym ??wiecie.”

Dodaj komentarz