Studia strategia reklamy i PR w Warszawie

Studia strategia reklamy i PR w Warszawie

Fascynuje Ci? ??wiat marketingu i reklamy? Zastanawiasz si?, dlaczego jedne firmy skutecznie promuj? swoje produkty, a inne nie? Je??li odpowied?? brzmi tak, bardzo mo??liwe, ??e studia strategia reklamy i PR to kierunek idealny dla Ciebie! Specjalno??? oferuje Warszawska Wy??sza Szko??a Humanistyczna, która pomo??e Ci pozna? ??wiat marketingu od podszewki. 

Strategia reklamy i PR - co daj? studia?

Strategia reklamy i PR to kierunek dla osób, które chcia??by zwi?za? swoje ??ycie zawodowe z szeroko rozumianymi mediami. Pracy w tym sektorze z pewno??ci? nie zabraknie! Nawet najlepszy produkt czy us??uga nie maj? racji bytu, je??li nie b?d? odpowiednio promowane. Dlatego tak bardzo wa??ne jest, aby reklam? zajmowali si? specjali??ci. WWSH oferuje program, który pozwala studentom pozna? rynek mediów i reklamy. Dowiaduj? si? oni jak bada? rynek, prowadzi? komunikacj? marketingow? czy przygotowywa? reklamy. Absolwent mo??e pracowa? w agencjach reklamy i PR, a tak??e jako rzecznik prasowy czy specjalista od spraw promocji. Mo??e równie?? za??o??y? w??asn? dzia??alno??? gospodarcz?. 

Jak wygl?daj? studia na WWSH?

Studia strategia reklamy trwaj? 6 semestrów (3 lata) i przygotowuj? do zdobycia tytu??u licencjata. Mo??na zdecydowa? si? na studia stacjonarne (zaj?cia odbywaj? si? od poniedzia??ku do pi?tku), jak i niestacjonarne (nauka w weekendy). Wszystkie zaj?cia maj? miejsce w Warszawie, gdzie mo??na odby? praktyki w wielu presti??owych agencjach. Program studiów pozwala na zdobycie niezb?dnej wiedzy, a tak??e umiej?tno??ci praktycznych. Chodzi o to, aby absolwent kierunku zdoby?? skuteczne narz?dzia pomagaj?ce mu w budowaniu pozytywnego wizerunku osób, marek i instytucji oraz w promocji us??ug i towarów. Zaj?cia s? urozmaicone, maj? form? wyk??adów, konwersatoriów, warsztatów, e-learningu czy case study. Okres studiowana nie polega jedynie na zaliczaniu kolejnych przedmiotów. Marketing trzeba nie tylko zna?, ale równie?? czu?. St?d tak wa??ne jest, aby absolwenci byli elastyczni, umieli dostosowywa? si? do najnowszych trendów i nieustannie zmieniaj?cych si? ??rodków przekazu.

Je??li interesuje Ci? ??wiat marketingu, a ka??d? reklam? dok??adnie analizujesz, studia strategia reklamy i RP to strza?? w dziesi?tk?! Dzi?ki nim dzia??ania promocyjne nie b?d? mia??y przed Tob? tajemnic. Dowiesz si?, z jakich metod korzysta?, aby ludzie ch?tniej si?gali po pewne produkty b?d?? ufali okre??lonym markom. Rynek daje wiele mo??liwo??ci rozwoju, a sama praca jest rozwijaj?ca i kreatywna. Daje ona tak??e szans? na atrakcyjne zarobki!

Dodaj komentarz