Netflix - czy warto?

Netflix - czy warto?

Netflix jest obecnie najpopularniejszym serwisem VOD na ??wiecie. Równie?? w Polsce stale zyskuje na popularno??ci, dostosowuj?c si? do krajowego odbiorcy - np. poprzez stworzenie pierwszego polskiego serialu “1983”. Je??eli jednak wci??? zastanawiacie si?, czy warto korzysta? z Netflixa, przygotowali??my zestaw najwi?kszych zalet tego serwisu. Przeczytajcie uwa??nie, a potem wypróbujcie opcj? darmowego pierwszego miesi?ca, by przekona? si?, czy to rozwi?zanie dla Was!

Komfort u??ytkowania

Tym, co najbardziej wyró??nia Netflixa na tle cho?by HBO Go czy polskich serwisów VOD, jest wygoda u??ytkowania. Us??uga Netflixa jest bardzo dopracowana technicznie - interfejs ma intuicyjny, prosty uk??ad, odtwarzacz bardzo rzadko si? zacina, a do tego Netflix jest wr?cz idealny do binge-watchingu. Binge-watching to nic innego jak ogl?danie kilku odcinków serialu z rz?du, praktycznie bez wi?kszych przerw. Netflix w??a??nie automatycznie puszcza nam kolejny odcinek, do tego zapami?tuje, w którym miejscu i co ostatnio ogl?dali??my oraz oferuje u??yteczn? opcj? pomini?cia czo??ówki serialu.

Personalizacja us??ugi

Algorytm Netflixa na podstawie wcze??niej ogl?danych przez nas pozycji podpowiada nam, co jeszcze mo??e nam si? spodoba?. Zazwyczaj sugestie te s? trafne, a do tego podzielone s? na kategorie albo  przypisane do okre??lonego tytu??u, który widzieli??my (“podobne do …..”). Dzi?ki temu, w miar? u??ytkowania, us??uga coraz bardziej dostosowuje si? do naszych potrzeb i gustów.

Szeroka oferta filmów i seriali

Na Netflixie znajdziemy bardzo rozbudowan? baz? seriali i troch? mniejsz? baz? filmów. Oczywi??cie nie wszystkie pozycje s? godne uwagi i zdarzaj? si? te?? s??abe propozycje, ale ostatecznie ka??dy powinien znale??? co?? dla siebie na filmowy czy serialowy wieczór. Dodatkowo, w??ród oryginalnych produkcji Netflixa “na wy???czno???”, pojawia si? coraz wi?cej jako??ciowych tytu??ów - jak np. “Stranger things”, “Dark”, “Narcos”, “Orange is New Black”, “Dom z papieru”, “The Crown” czy “Roma”, która zosta??a niedawno nagrodzona trzema Oscarami.

Atrakcyjna cena

Obecnie Netflix testuje nowe, wy??sze ceny, ale i tak, bior?c pod uwag? mo??liwo??? dzielenia si? kontem z kilkoma osobami, oferta jest wci??? atrakcyjna. Za pakiet podstawowy jako nowi u??ytkownicy zap??acimy aktualnie ok. 34 z?? (ogl?danie na jednym urz?dzeniu jednocze??nie), standard to koszt rz?du 47 z?? (dwa urz?dzenia), a premium - ok. 60 z?? (cztery urz?dzenia).

Mo??liwo??? pobierania odcinków i filmów

Od jakiego?? czasu na aplikacjach Netflixa pojawi??a si? nowa opcja pobrania odcinków seriali i filmów do obejrzenia w trybie offline. To ??wietna opcja np. na d??u??sz? podró?? poci?giem czy samochodem. Pobrane pozycje nie zacinaj? si?, a ich lista jest obszerna. 

Netflix - opcja dla ka??dego?

Podsumowuj?c, Netflix ze swoj? wygod? u??ytkowania i rozbudowan? ofert? (szczególnie pod wzgl?dem seriali) jest wci??? pierwszym wyborem w??ród wielu osób decyduj?cych si? na wykupienie konta typu VOD. I nic w tym dziwnego, bior?c pod uwag? jego wszystkie przedstawione zalety.

Dodaj komentarz