"Narodziny gwiazdy" znowu na ekranach!

Narodziny gwiazdy znowu na ekranach!

Po oscarowym sukcesie piosenki “Shallow” z filmu “Narodziny gwiazdy” twórcy og??osili, ??e do kin trafi niebawem ponownie rozszerzona wersja, zawieraj?ca niepublikowan? wcze??niej piosenk?! B?dzie ona d??u??sza o 12 minut i na pewno t??umnie przyci?gnie przed kinowe ekrany fanów Bradleya Coopera i Lady Gagi.

Klasyczny musical w od??wie??onym wydaniu

“Narodziny gwiazdy” to czwarty ju?? remake starego musicalu z 1937 roku, który jest histori? mi??osn? opowiadaj?c? o uczuciu ???cz?cym dwójk? artystów - popularnego ju?? Jacksona (granego przez Coopera) oraz pocz?tkuj?c? wokalistk? Ally (gran? przez Lady Gag?). Film jest re??yserskim debiutem Bradleya, który zebra?? za niego stosunkowo dobre recenzje i, co wa??ne, aprobat? widowni.

Nominacje i nagrody dla “Narodzin gwiazdy”

“Narodziny gwiazdy” zbieraj? liczne grono mi??o??ników przede wszystkim ze wzgl?du na poruszaj?ce aktorstwo i ??cie??k? d??wi?kow?. Film zdoby?? pi?? nominacji do Z??otych Globów oraz osiem do Oscarów, z czego na obu galach wygra?? w kategorii “Najlepsza piosenka” - dzi?ki przebojowemu “Shallow”.

Plotki wokó?? relacji Gagi i Coopera

Od kilku miesi?cy trwa te?? intensywna kampania promocyjna filmu, w któr? zaanga??owani s? odtwórcy g??ównych ról. Popularno??? filmu podkr?caj? plotki dotycz?ce rzekomego romansu Lady Gagi i Bradleya Coopera. Artystka niedawno rozsta??a si? z narzeczonym, a dodatkowo filmowa para da??a dwa poruszaj?ce wyst?py - jeden podczas koncertu Gagi w Enigma Vegas Residency, a drugi wykonany 24 lutego na Gali Rozdania Oscarów.

"Narodziny gwiazdy" ponownie w kinach

Nie da si? ukry?, ??e w obu przypadkach scena a?? kipia??a od emocji, ale ci???ko stwierdzi?, czy to autentyczne uczucie, czy wyre??yserowan? promocja filmu. Jedno jest pewne - takie plotki dzia??aj? na korzy??? filmu, o którym wci??? jest g??o??no, mimo, ??e od premiery w Wenecji up??yn???o ju?? pó?? roku. Ten fakt zapewne chc? teraz wykorzysta? twórcy, którzy po wygraniu przez piosenk? “Shallow” Oscara, og??osili, i?? nied??ugo do kina trafi d??u??sza wersja filmu, poszerzona o zupe??nie now? piosenk? i sceny. Jeste??my przekonani, ??e wiele osób wybierze si? do kin tylko po to, ??eby sprawdzi?, czy i w nowych uj?ciach chemia mi?dzy g??ównymi bohaterami jest tak wyczuwalna!

Dodaj komentarz