Najlepsze seriale kryminalne na Netflixie cz.1

Najlepsze seriale kryminalne na Netflixie cz.1

„How To Get Away With Murder”, czyli „Sposób na morderstwo”

„Sposób na morderstwo” to jeden z najlepszych seriali kryminalnych na Netflixie, którego produkcj? zajmuje si? m.in. studio ABC. Pocz?tkowo by?? emitowany w Polsce dzi?ki stacji telewizyjnej AXN, zdoby?? za granic? wiele nagród i tak zyska?? sobie popularno???. Z czego wynika jego sukces? Obsada „How To Get Away With Murder” jest jedn? z lepszych, których mo??na by??oby oczekiwa? po produkcji z udzia??em wielu bohaterów fabularnych – aktorzy celuj?co odgrywaj? swoje role, poniewa?? s? ??wietnie dopasowani wizerunkowo i charakterologicznie do pe??nionych w serialu funkcji. Scenariusz „Sposobu na morderstwo” jest z??o??ony i w pe??ni wykorzystuje potencja?? pojawiaj?cych si? w nim postaci, dzi?ki czemu odbiorcy serialu nie znudz? si? fabu??? przez pierwszych par? sezonów. Mamy w niej do czynienia z grup? ??wie??o upieczonych studentów prawa na presti??owej uczelni, którzy dostaj? si? na praktyk? w kancelarii surowej wyk??adowczyni. Jednak ona i jej m??? maj? swoje tajemnice, a w mie??cie dochodzi do morderstwa jednej ze studentek… Ciekawym elementem produkcyjnym jest ukazywanie zdarze?? z po??owy sezonu ju?? na jego pocz?tku – widzom podawane s? urwane fragmenty przysz??o??ci, by zach?ci? ich do przewidzenia danej sytuacji. Pe??ne odgadni?cie zwi?zanych z ni? czynników jest jednak prawie niemo??liwe. Z tego powodu „Sposób na morderstwo” to jeden z najlepszych seriali kryminalnych online. Niew?tpliwie dostarczy wiele emocji.

„Sherlock” – jak skra??? serca humorem, zagadkami i sentymentem?

„Sherlock” to jeden z najlepszych seriali kryminalnych online w oczach widzów z ca??ego ??wiata. Okres najwi?kszej s??awy produkcja prze??ywa??a 2-3 lata temu, lecz nadal urzeka nowe grona fanów. Dlaczego?

W??ród filmów i seriali na Netflixie „Sherlock” szczyci si? du??? doz? humoru – ci?tego i sarkastycznego, najpopularniejszego – ponadto odnosi si? do szeroko znanej serii ksi???ek o Sherlocku Holmesie autorstwa sir Arthura Conan Doyle’a. Nie jest jednak jej zobrazowaniem. Fabu??a „Sherlocka” oparta jest na ukazaniu owych historii literackich we wspó??czesnej interpretacji.

G??ówne role dzie??a brytyjskiego BBC zosta??y obsadzone przez znanych z wielu filmów Benedicta Cumberbatcha i Martina Freemana. Pierwszy z aktorów wyst?pi?? m.in. w „Pokucie”, „G??osie wolno??ci” i „Kochanicach króla”, a jego do??wiadczenie i talent aktorski pozwoli??y na fenomenalne odegranie roli zabawnego geniusza-narkomana w ciele detektywa.

Oddzieln? kwesti? jest nowa dawka logicznych zagadek w ka??dym odcinku. Ich rozwi?zania s? cz?sto na tyle nieoczywiste i abstrakcyjne, ??e mog? zniech?ci? widza do dalszego poszukiwania odpowiedzi, jednak serial ratuje po???czenie humoru i akcji.

„Sherlock” stanowi idealn? propozycj? dla m??odych kobiet (przedstawicielki p??ci pi?knej nale??? do wi?kszo??ci widzów produkcji wed??ug statystyk), poniewa?? traktuje o przyja??ni dwóch m???czyzn i wbrew pozorom oddzia??uje mocno na sfer? emocjonaln? – badania wykazuj? za??, ??e w??a??nie kobiety preferuj? wczuwa? si? w emocje bohaterów na ekranie.

Powy??sze propozycje w kategorii najlepszych seriali kryminalnych online s? oczywi??cie subiektywne, lecz poparte mi?dzynarodowym uznaniem i wieloma nagrodami. Znalezienie odpowiednich filmów i seriali na Netflixie mo??e stanowi? wyzwanie ze wzgl?du na ich mnogo???, dlatego te?? w najbli??szym czasie pojawi si? tu wi?cej porad dla niezdecydowanych. Zagl?dajcie regularnie!

Dodaj komentarz