Najlepsze festiwale muzyczne w Polsce - TOP 10

Najlepsze festiwale muzyczne w Polsce - TOP 10

Festiwale muzyczne to wydarzenia, które swoim klimatem, imprezami i muzyk? przyci?gaj? w Polsce ogromn? widowni?. Odbywaj? si? zazwyczaj latem, doskonale koresponduj?c z wakacyjn? atmosfer?. W??ród aktualnie organizowanych wydarze?? tego typu, znajdziemy zarówno te jednolite pod wzgl?dem stylu muzyki (np. hip-hopowe czy jazzowe), jak i oferuj?ce wykonawców dla ka??dego. Poni??ej lista dziesi?ciu najpopularniejszych festiwali organizowanych w Polsce.

Open’er Gdynia

Najmodniejszy festiwal w kraju, pe??en gwiazd zarówno w??ród muzyków, jak i widowni. Open’er to du??o wi?cej ni?? koncerty - organizatorzy oferuj? te?? ró??nego rodzaju eventy towarzysz?ce, spektakle teatralne, silent disco czy spotkania z ciekawymi osobami.

Kraków Live Festival

Dawniej Coke Live Festival, odbywa si? na Lotnisku-Muzeum Lotniska Polskiego. Line-up jest zazwyczaj do??? zró??nicowany, skierowany do fanów nowoczesnych, popowo-rockowych brzmie??.

Orange Warsaw Festival

Tegoroczny Orange organizowany jest na Torze Wy??cigów Konnych S??u??ewiec i równie?? od dziesi?ciu lat cieszy nies??abn?c? popularno??ci?. W??ród najwi?kszych gwiazd minionych edycji znale??li si?: Kings of Leon, Florence and The Machine, The Prodigy czy Lana del Rey.

OFF Festival

Raj dla mi??o??ników muzyki alternatywnej, którego pomys??odawc? jest by??y wokalista zespo??u Myslovitz - Artur Rojek. Pierwsze edycje odbywa??y si? w jego rodzinnych Mys??owicach, a aktualnie OFF stacjonuje w Katowicach i jest wa??nym wydarzeniem dla fanów muzyki alternatywnej z ca??ej Europy. 

Pol’and’Rock Festival

Festiwal organizowany przez Jurka Owsiaka od 1995 roku (pocz?tkowo jako Przystanek Woodstock), wyró??nia si? darmowym wst?pem oraz bardzo swobodnym, rockowym klimatem. W za??o??eniu festiwal mia?? by? podzi?kowaniem dla wolontariuszy pomagaj?cych Wielkiej Orkiestrze ??wi?tecznej Pomocy, a aktualnie jest jednym z najwi?kszych tego typu wydarze?? w Polsce.

Jarocin Festiwal

Legendarny, rockowy festiwal, odbywaj?cy si? z przerwami od 1970 roku. Pocz?tkowo, w PRL-u by?? wyrazem artystycznego buntu przeciwko komunistycznej w??adzy oraz odskoczni? dla m??odych, a aktualnie gromadzi na scenie wielu ciekawych artystów - zarówno tych pocz?tkuj?cych (w nawi?zaniu do tradycji festiwalu), jak i polskie, rockowe legendy, np. Kult, Kasi? Nosowsk?, Lecha Janerk? czy Strachy na Lachy.

Polish Hip-Hop Festival

Festiwal dla fanów rapu, organizowany co roku na pla??y w P??ocku. Oferuje on przede wszystkim ??ywio??owe wyst?py polskich wykonawców i coraz liczniejsze eventy towarzysz?ce jak np. darmowe tatua??e.

Audioriver

Najwi?kszy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce, równie?? zlokalizowany na p??ockiej pla??y. ??wietna propozycja dla fanów elektronicznych brzmie?? i imprez pod go??ym niebem, obejmuj?ca tak??e bezp??atne wydarzenia organizowane na Starym Rynku.

Impact Festival

Festiwal rockowy z sze??cioletni? histori?, który przekona amatorów ci???szy klimatów. W??ród zaproszonych gwiazd w poprzednich edycjach znalaz??y si? m.in. 30 seconds to Mars, Aerosmith, System of a Down i Ozzy Osbourne.

Sunrise Festival

Kolejna pozycja obowi?zkowa dla fanów muzyki elektronicznej, organizowana pod koniec lipca w Ko??obrzegu. Festiwal ten wywodzi si? ze s??ynnych, elektronicznych imprez w Mielnie i aktualnie przyci?ga nad morze rzesze m??odych ludzi, spragnionych dobrej, klubowej zabawy. 

Dodaj komentarz