Koncert Taco Hemingwaya i Dawida Podsiad??o na Stadionie Narodowym

Koncert Taco Hemingwaya i Dawida Podsiad??o na Stadionie Narodowym

Tych dwóch artystów chyba nikomu nie trzeba przedstawia?. M??odzi muzycy s? w ostatnich latach najch?tniej s??uchanymi gwiazdami, a bilety na ich koncerty rozchodz? si? w mgnieniu oka. Nie inaczej by??o tym razem.

Koncert Taco Hemingwaya i Dawida Podsiad??o zosta?? og??oszony 6 maja br. Pierwsza z dwóch przedsprzeda??y ruszy??a zaledwie 9 dni pó??niej - 15 maja w po??udnie. Fani oszaleli z rado??ci. W ko??cu wielu osobom, które chcia??y us??ysze? artystów na ??ywo, nie uda??o si? zdoby? biletów na ich indywidualne koncerty w ubieg??ym roku. Przedsprzeda?? dedykowana dla u??ytkowników Allegro Smart przesz??a oczekiwania organizatorów. Zainteresowanie t? ograniczon? pul? biletów by??o tak du??e, ??e konieczne by??o przesuni?cie startu sprzeda??y na godzin? 15.00. Kolejnego dnia, druga przedsprzeda?? dedykowana posiadaczom podstawowego konta na Allegro, na szcz???cie nie zawiesi??a serwerów. Mimo to bilety rozesz??y si? w dwie minuty.

Dzi?? ostatnia okazja na upolowanie wej??ciówek na koncert Taco Hemingwaya i Dawida Podsiad??o, którzy 28 wrze??nia wyst?pi? na pierwszym i ostatnim wspólnym koncercie w tym roku. B?d??cie gotowi o 12.00, aby powalczy? o jedne z ostatnich biletów. 

Ogromna akcja jest inauguracj? nowego przedsi?wzi?cia. Pod koniec ubieg??ego roku gigant polskiej e-commerce Allegro.pl wykupi?? platform? biletow? eBilet. 

Jestem niezwykle zadowolony, witaj?c eBilet Polska w rodzinie Allegro. Dzi?ki wspó??pracy bilety na tysi?ce wspania??ych wyst?pów, koncertów i innych wydarze?? b?d? dost?pne dla klientów Allegro na wyci?gni?cie r?ki. Naszym wspólnym celem jest dodanie do najszerszego wyboru towarów dost?pnych on-line, tak??e najbogatszej oferty najlepszych prze??y? – oznajmia z dum? Francois Nuyts, CEO Allegro.

Poszerzenie oferty Allegro ma na celu przyci?gni?cie do siebie nowych klientów. Dzi?ki temu platforma aukcyjna staje si? bardziej uniwersalna, poniewa?? mo??na tam kupi? nie tylko przedmioty, ale i zaopatrzy? si? w bilety wst?pu na ekscytuj?ce wydarzenia kulturalne. Bez w?tpienia, wybór dwóch najpopularniejszych m??odych artystów na promocj? tej nowej us??ugi w ofercie Allegro by??o strza??em w dziesi?tk?!

Dodaj komentarz