Kalendarz ksi�???kowy - cechy idealnego organizera

Kalendarz ksi???kowy - cechy idealnego organizera

Kalendarze papierowe wci??? s? nam potrzebne, mimo ??e mamy mo??liwo??? korzystania równie?? z cyfrowych terminarzy. Wiele osób po prostu woli mie? pod r?k? miejsce na odr?czne zapiski. Trudno zaprzeczy?, ??e kalendarze ksi???kowe doskonale spe??niaj? funkcj? praktycznych organizerów, dzi?ki którym mo??na szybko co?? zanotowa? i zaplanowa? swój czas tak, aby nie zapomnie? o ??adnym wa??nym wydarzeniu. 

Funkcjonalno???, czyli najwa??niejsza cecha kalendarza ksi???kowego

Najlepiej sprawdzaj? si? te kalendarze, które s? dostosowane do indywidualnych wymaga?? ich w??a??ciciela. Zanim wybór padnie na konkretny model, warto dobrze zastanowi? si?, jaki format wybra?. Istotny jest tak??e uk??ad kalendarium.

Najwi?kszy format A4, przydaje si? przede wszystkim podczas pracy w biurze. Jest w nim bardzo du??o miejsca na zaznaczenie ró??nych terminów i na poka??ne notatki - szczególnie w przypadku kalendarza z uk??adem dziennym. W takim terminarzu zapiszesz naprawd? wszystko, co trzeba!

jednak je??li chcesz czu? si? komfortowo, nosz?c swój organizer w torebce, wybierz mniejszy format. Kalendarz ksi???kowy B5 lub A5 to propozycja dla osób, które potrzebuj? terminarza ??rednich rozmiarów, daj?cego swobod? podczas notowania istotnych tre??ci. Równie?? w tym przypadku warto pami?ta? o tym, ??e uk??ad dzienny wi???e si? z wi?ksz? przestrzeni? na zapiski. Jednak i kalendarze tygodniowe ??redniej wielko??ci mog? okaza? si? dla Ciebie idealne. Ich du??? zalet? jest to, ??e daj? b??yskawiczny ogl?d na ca??y tydzie?? i umo??liwiaj? momentalne rozplanowanie kilku nadchodz?cych dni oraz sprawdzenie wolnych terminów w najbli??szym czasie. Mo??e warto pomy??le? o nowatorskim layoucie, który wyró??nia si? tym, ??e na jednej stronie kalendarza jest widok na ca??y tydzie??, a miejsce na notatki jest na stronie obok? Takie rozwi?zanie proponuje producent Lediberg.

Kto szuka ma??ego kalendarza, ten powinien zwróci? uwag? na format B6, cho? s? jeszcze najmniejsze kalendarze kieszonkowe A6. Zmieszcz? si? dos??ownie w kieszeni lub w ma??ej damskiej torebce. Robisz notatki sporadycznie, a istotne jest dla Ciebie, by zawsze mie? gdzie zapisa? czyj?? adres lub numer telefonu? Takie terminarze na pewno Ci? nie zawiod?.

Dodaj komentarz