Haruki Murakami - czy Japonia mo??e by�? cool?

Haruki Murakami - czy Japonia mo??e by? cool?

Murakami to zdecydowanie najs??ynniejszy japo??ski pisarz i eseista, urodzony w 1949 r. w Kioto. Swoj? pierwsz? powie??? - “S??uchaj pie??ni wiatru”, napisa?? w wieku trzydziestu lat, pod wp??ywem “ol??nienia”, które nasz??o go w czasie ogl?dania meczu bejsbolowego. W 1994 r. wyda?? najbardziej znan? pozycj? - “Kronik? ptaka nakr?cacza”. Pocz?tkowo zamie??ci?? j? w formie d??u??szego opowiadania w tomie “Znikni?cie s??onia”, ale okaza??o si?, ??e historia ma potencja?? na pe??noprawn? powie???. Kilkana??cie lat pó??niej, w 2006 r. pisarz zosta?? nagrodzony Nagrod? Franka Kafki.

Prywatnie jest pasjonatem biegania, o którym równie?? napisa?? ksi???k? (!) pt. “O czym mówi?, kiedy mówi? o bieganiu”. Co jednak sprawi??o, ??e Murakami zyska?? tak? popularno??? nie tylko w rodzinnej Japonii, ale tak??e za granic??

Superp??aski styl?

Joanna Bator, znana polska pisarka i felietonistka zafascynowana kultur? japo??sk?, okre??li??a w jednym z artyku??ów styl Murakamiego jako “superp??aski”. Dlaczego? Ci???ko si? nie zgodzi?, ??e styl pisarza jest stylem prostym, który ??atwo i szybko si? czyta. Jest to na pewno jeden z powodów, dzi?ki któremu ksi???ki Murakamiego zyskuj? popularno??? w??ród bardzo szerokiego grona czytelników. Jednak??e przyjemny, popkulturowy styl pisarza, nie jest wad? sam? w sobie. To, ??e “Kronik? Ptaka Nakr?cacza” mo??emy bez problemów “poch??on??” w jedn? noc, nie odbiera jej przecie?? walorów dobrej literatury.

Realizm magiczny Murakamiego 

W opozycji do “superp??askiego” stylu pisania, fabu??a ksi???ek Murakamiego jest zazwyczaj bardzo skomplikowana, wielow?tkowa i pe??na niejasnych, magicznych elementów oraz znacze??. Dlatego te?? jego literatura bywa okre??lana mianem “realizmu magicznego” gdzie jawa miesza si? z fikcj?, a ??wiat wyobra??ni i snów z tym rzeczywistym. To sprawia, ??e powie??ci i opowiadania Japo??czyka wci?gaj? i intryguj?, a dobrze znane motywy ogrywane na ró??ne sposoby, nie zaczynaj? si? nudzi?.

Everyman, czyli bohater przeci?tny 

Niew?tpliw? zalet? twórczo??ci Murakamiego, s? (z pozoru) przeci?tni bohaterowie, z którym ??atwo uto??sami? si? wi?kszo??ci z nas. Postaci w jego ksi???kach wiod? do pewnego momentu bardzo zwyczajne ??ycie - maj? normalne zawody, gotuj? makaron, s??uchaj? Beatelsów albo muzyki klasycznej. Jednak w pewnym momencie do ich ??ycia wkrada si? element nieprzystaj?cy do rzeczywisto??ci - mo??e to by? studnia, tajemniczy dó?? czy posta? szczura. Staje si? on osi? fabu??y i determinuje dalsze losy bohaterów.

Popkulturowa Japonia 

Japonia w twórczo??ci Murakamiego jest Japoni? zglobalizowan? i nowoczesn?. Ma??o w niej odniesie?? do tradycyjnej, japo??skie kultury czy próby rozliczenie si? z przesz??o??ci? (np. japo??skimi zbrodniami wojennymi). To sprawia, ??e krytycy cz?sto zarzucaj? autorowi poruszanie b??ahych, lekkich tematów obyczajowych, a odcinanie si? od prawdziwych problemów japo??skiego spo??ecze??stwa. Inni chwal? jego ksi???ki jako idealny produkt importowy - ten z kategorii “Cool Japan”. Jak jest naprawd?? Ka??dy musi przekona? si? sam, bo chocia?? to bana?? - Murakamiego albo si? kocha, albo nienawidzi.

Dodaj komentarz