Filmy animowane - techniki animacji

Filmy animowane - techniki animacji

Filmy animowane kojarz? si? przede wszystkim z jedn? osob?: Waltem Disneyem. To on sprawi??, ??e pe??nometra??owymi filmami animowanymi zainteresowa?? si? ca??y ??wiat, a wiele klasycznych bajek zyska??o pe??ne rozmachu ekranizacje. Od kilku lat filmy animowane prze??ywaj? wzrost popularno??ci - a to za spraw? takich pozycji jak “Kraina lodu”, “W g??owie si? nie mie??ci”, “Jak wytresowa? smoka” czy “Jak ukra??? ksi???yc” (czyli s??ynnych Minionków).

Filmy te s? jednak warte uwagi nie tylko ze wzgl?du na fabu???, ale tak??e ich warstw? techniczn?. Poni??ej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje i techniki animacji.

Definicja filmu animowanego

Omawianie sposobów tworzenia filmów animowanych nale??y zacz?? od krótkiego wyja??nienia, czym one w??a??ciwie s?. To filmy, których nie uzyskuje si? w wyniku prostego rejestrowania aktorów za pomoc? kamery, ale poprzez wykorzystanie i “o??ywienie” serii zdj?? nast?puj?cych po sobie. Odbiorcami filmów animowanych s? zazwyczaj dzieci, chocia?? aktualnie tworzy si? wiele animacji, które za pomoc? animowanej formy, opowiadaj? historie skierowane raczej do starszego widzaq. Za przyk??ad niech pos??u??y polsko-brytyjska produkcja "Twój Vincent", która jest pe??nometra??ow? animacj? malarsk? opowiadaj?c? o ??yciu oraz twórczo??ci Vincenta van Gogha. 

Podzia?? filmów animowanych 

Filmy animowane dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: animacj? klasyczn? oraz animacj? komputerow?. Wspó??cze??nie dominuje ten drugi typ, w ramach którego mo??emy wyró??ni?:

- animacj? poklatkow? - tworzy si? j? na podstawie klatek - zdj??, a przyk??adem tak zrobionego filmu jest “Król lew”,

- animacj? 2D - metoda ta podobna jest do animacji poklatkowej z t? ró??nic?, ??e konieczne jest wgranie do programu tylko pierwszej i ostatniej klatki, na podstawie których komputer uzupe??ni ca??o???,

- animacj? 3D - skomplikowana i z??o??ona metoda animacji, daj?ca jak najbardziej trójwymiarowy obraz.


Natomiast do metody animacji klasycznej zaliczamy nast?puj?ce techniki:

- animacj? rysunkow?,

- animacj? lalkow?,

- animacj? wycinankow?,

- animacj? plastelinow?,

- animacj? materia??ów sypkich,

- fotoanimacj?,

- animacj? rotoskopow?,

- techniki kombinowane i specjalne,

- motion capture.

Pomimo, ??e s? one rzadziej wykorzystywane, to mo??emy je kojarzy? z wieloma filmami z naszego dzieci??stwa - takich jak: “Mi?? uszatek”, “Plastu??”, “Pingwin Pik-Pok” czy “Colargol”. Niektóre z nich technik? odstaj? od wspó??czesnej, niesamowicie plastycznej, animacji komputerowej, ale cz???? z nich posiada klimat, który ci???ko znale??? w aktualnie tworzonych bajkach.

 

Dodaj komentarz