Dlaczego warto czyta�? ksi�???ki - 10 powod??w

Dlaczego warto czyta? ksi???ki - 10 powod??w

Czytelnictwo w Polsce nie ma si? dobrze - zgodnie z raportem Biblioteki Narodowej za rok 2017, co najmniej jedn? ksi???k? w ci?gu roku przeczyta??o zaledwie 38% Polaków. Nieczytaj?cy zazwyczaj usprawiedliwiaj? si? brakiem czasu czy zm?czeniem. Bior?c jednak pod uwag? korzy??ci, które niesie czytanie, ka??dy z nas powinien wprowadzi? to zaj?cie do sta??ego programu dnia. Dlaczego?

1. Czytanie to ??wietna rozrywka

Gdy zag???biamy si? w ??wiat przedstawiony w danej ksi???ce, ten realny na moment znika. Solidaryzujemy si? wtedy z bohaterami, stawiamy w ich sytuacji, kibicujemy im. Dzi?ki temu nasze ??ycie staje si? ciekawsze, a wolny czas przestaje oznacza? nudne godziny sp?dzone na przegl?daniu Facebooka.

2. Czytanie stymuluje nasz umys??

Badania udowodni??y, ??e czytanie pozytywnie wp??ywa na prac? naszego mózgu. Ksi???ki niesamowicie rozwijaj? wyobra??ni?, a tak??e ?wicz? nasz? pami?? - np. poprzez konieczno??? zapami?tywania imion bohaterów, miejsc i w?tków.

3. Czytanie wzbogaca s??ownictwo

Czytaj?c ksi???ki, poznajemy wiele nowych s??ów albo inne ich znaczenia oraz uczymy si?, jak je wykorzystywa?. Poza tym mimowolnie uczymy si? ortografii i interpunkcji - je??eli wiele razy zobaczymy dane s??owo napisane przez “??” a nie “rz”, to nast?pnym razem nasz mózg intuicyjnie wybierze poprawn? form?.

4. Czytanie ?wiczy my??lenie analityczne

To zaleta dotycz?ca przede wszystkim krymina??ów i zawi??ych historii, w których w miar? czytania próbujemy przewidzie? zako??czenie. Uczymy si? w ten sposób analizowa? zachowania i sygna??y tak, by wysnu? z nich w??a??ciwy wniosek.

5. Czytanie poprawia jako??? snu

Zamiast niebieskiego ??wiat??a smartfona czy laptopa, przed snem lepiej zdecydowa? si? na lektur?. Ksi???ki wyciszaj? i uspokajaj?, w przeciwie??stwie np. do ogl?dania filmów, podczas których jeste??my nara??eni na ró??nego rodzaju bod??ce (dzwi?k, czytanie napisów, obraz itd.).

6. Czytanie czyni nas m?drzejszymi

Gdy wybieramy m?dre ksi???ki, to i nasza wiedza w danym temacie si? pog???bia. Cz?sto nawet mimochodem dowiadujemy si? ró??nych ciekawostek, którymi mo??emy zab??ysn?? pó??niej w towarzystwie.

7. Czytanie mo??e nam pomóc w poprawie zdrowia psychicznego

Na rynku dost?pnych jest wiele ??wietnych poradników specjalistycznych, których tematyk? jest depresja, stres, pewno??? siebie, kompleksy, realizowanie celów, prokastynacja. Oczywistym jest, ??e nie ze wszystkimi jeste??my w stanie upora? si? za pomoc? lektury, ale ksi???ki poradnikowe cz?sto wp??ywaj? na zmian? naszego my??lenia i samopoczucia.

8. Czytanie pomaga lepiej pisa?

Od samego czytania nie staniemy si? wybitnymi pisarzami, ale ksi???ki mog? pomóc w poszukiwaniach w??asnego stylu, zainspirowa? czy zwróci? uwag? na to, jak pisa? wci?gaj?co i w sposób jak najbardziej zrozumia??y dla czytelnika.

9. Czytanie sprawia, ??e jeste??my seksi

Kojarzycie kampani? z 2011 roku “Nie czytasz? Nie id? z Tob? do ??ó??ka!”? Jej sukces tylko podkre??la to, co udowodnili ju?? wcze??niej naukowcy: osoba czytaj?ca ksi???ki staje si? bardziej atrakcyjna w oczach potencjalnego partnera. Ci???ko dyskutowa? z takim argumentem, prawda?

20. Czytanie wp??ywa na nasz? pewno??? siebie

Gdy du??o czytamy, w towarzystwie zawsze mo??emy opowiedzie? o ostatnio przeczytanej ksi???ce albo pochwali? si? wiedz? w ten sposób zdobyt?. To sprawia, ??e czujemy si? bardziej ??miali i pewni siebie - bo w ko??cu mamy, co powiedzie? i nie czujemy si? nieciekawi. 

Dodaj komentarz