Czy warto uczy�? si�? j�?zyka z lektorem online?

Czy warto uczy? si? j?zyka z lektorem online?

Wiele osób, które zaczynaj? swoj? przygod? z j?zykiem obcym, zastanawia si?, na jak? metod? nauki postawi?. Z pewno??ci? trzeba uczy? si? poprzez anga??owanie ró??nych zmys??ów. Warto tak??e zadba? o równomierny wzrost umiej?tno??ci zwi?zanych z czytaniem, pisaniem, s??uchaniem i mówieniem. Czy lektor nam w tym pomo??e?

Zalety nauki z lektorem

Indywidualne zaj?cia z lektorem maj? wiele zalet. Cho? na pocz?tku mo??e to by? stresuj?ce, by pracowa? z nim sam na sam, szybko mo??na si? do tej sytuacji przyzwyczai?. Uwaga lektora jest skupiona na uczniu w 100 procent, dzi?ki czemu lepiej koncentruje si? on na zaj?ciach, czuje si? motywowany do pracy, a tak??e nie obawia si? reakcji innych kursantów. Cho? umiej?tno??? pisania czy s??uchania mo??na ca??kiem nie??le wy?wiczy? samemu, sprawa wygl?da du??o gorzej z mówieniem. Samouk ??atwo mo??e nauczy? si? b???dnej wymowy s??ów, zupe??nie nie zdaj?c sobie z tego sprawy. Poza tym konwersacje z lektorem sprawiaj?, ??e szybciej si? otwieramy i zaczynamy po prostu mówi? w nowym j?zyku. Lektor za ka??dym razem dopasowuje si? tak??e do naszego indywidualnego tempa pracy, zwróci uwag? na to, z czym mamy najwi?kszy problem i po??o??y nacisk na to w??a??nie zagadnienie.

Pracuj nad swoim j?zykiem z lektorem!

Zdziwisz si?, jak nauka angielskiego online z lektorem potrafi by? owocna. Zaj?cia odbywaj? si? bez konieczno??ci dojazdów, nie tracisz swojego cennego czasu. To Ty tak??e decydujesz, kiedy odb?d? si? lekcje. Szko??a j?zykowa AKCENT daje Ci mo??liwo??? pracy z kompetentnymi i pe??nymi pasji lektorami. Do ka??dego ucznia pochodz? oni indywidualnie, stosuj?c ciekawe i anga??uj?ce metody nauczania. Zaj?cia odbywaj? si? przez komunikator Skype. A wszystko to w atrakcyjnej cenie! Pami?taj, ??e indywidualne lekcje, cho? bywaj? bardzo intensywne, pomog? Ci du??o szybciej wy?wiczy? nowy j?zyk, niezale??nie od poziomu, z jakiego startujesz. Pocz?tkuj?cy poczuje si? zmotywowany do regularnej pracy, a student zaawansowany b?dzie mia?? okazj?, aby wyja??ni? skomplikowane kwestie gramatyczne.

Nauka j?zyka z lektorem to ??wietny pomys?? na przyswojenie nowego j?zyka. Oczywi??cie, b?dzie to wymaga??o tak??e pracy w??asnej, ale lektor b?dzie osob? czuwaj?c? nad ca??ym procesem. Pokieruje on Tob?, wprowadzaj?c w ??wiat s??ownictwa, wymowy czy gramatyki. Uwra??liwi na b???dy, ale te?? podkre??li Twoje mocne strony. Taka forma nauki jest nie tylko skuteczna, ale te?? bardzo mi??a. Lektorzy dbaj? o ??yczliw? atmosfer? i zawsze maj? na uwadze, ??e po drugiej stronie ekranu znajduje si? ciekawy cz??owiek.

Dodaj komentarz